Geofyzikálne merania 25. 9. 2012

Doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Priamo na Molpíri bol v akcii tzv. georadar, ktorý vysiela smerom do zeme elektromagnetické vlny s frekvenciou 400 MHz, tieto sa odrážajú od rôznych objektov a vracajú späť k povrchu, kde sú registrované. Hĺbkový dosah pri tejto frekvencii je rádovo 1-2 metre, záleží to od vlhkosti a ílovitosti pôdy. Použité boli 2 aparatúry SIR firmy GSSI z USA.

Na lúkach v zámockom parku bola použitá tzv. magnetometria (presne povedané "gradientometrická magnetometria"), ktorá meria zmeny v zemskom magnetickom poli. Tieto zmeny sú ovplyvňované štruktúrami pod zemským povrchom, a tak je možné zaregistrovať rôzne archeologické  objekty, ako sú staré priekopy, jamy, hrobové polia, mohyly, atď. Oproti georadaru je to tzv. pasívna geofyzikálna metóda - nič nevysiela,  iba registruje prirodzené zmeny zemského magnetického poľa. O hĺbkovom dosahu je pri tejto metóde ťažké hovoriť - odvíja sa od veľkosti daného objektu a jeho magnetických vlastnosti. Ale na archeologické účely sú vo väčšine prípadov taktiež prvé hĺbkové metre. Použitý bol prístroj vyrobený na Christian-Albrechts univerzite v nemeckom meste Kiel, pričom využíva profesionálne sondy americkej firmy Foster magnetics.

Geofyzikálne merania na Molpíri