Stanovy občianskeho združenia Naše Smolenice

Občianske združenie Naše Smolenice je dobrovoľným, nepolitickým združením, založeným podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého hlavným cieľom je vytváranie podmienok na všeobecný rozvoj obce Smolenice. Vzniklo z podnetu miestnych rodín ako právnická osoba umožňujúca zastrešiť akúkoľvek verejnoprospešnú aktivitu obyvateľov obce a priaznivcov zo širokého okolia, vrátane zahraničných návštevníkov.

Článok 1.
Názov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je: Naše Smolenice (ďalej len „združenie“)

1.2. Sídlom je Kukučínova 5, 919 04 Smolenice

Článok 2.
Poslanie, ciele a predmet činnosti združenia

2.1 Hlavným poslaním združenia je využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu obce Smolenice a jeho okolia v prospech jeho rozvoja, v oblastiach cestovného ruchu, agroturistiky, občianskej vybavenosti, vytváranie podmienok pre skutočný rozvoj obce, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora ekologického spôsobu života a zdravého životného štýlu, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za prírodne, historické a kultúrne dedičstvo voči budúcim generáciám.

2.2 Pre dosiahnutie svojho poslania bude združenie plniť najmä tieto ciele:

2.2.1. vzbudenie záujmu verejnosti o historické a prírodné pamiatky a ich ochranu,
2.2.2. zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o zaujímavostiach regiónu,
2.2.3. ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, propagácia regiónu doma i v zahraničí,
2.2.4. rozvoj turistiky a cestovného ruchu,
2.2.5. skvalitňovanie vzhľadu obce, krajiny a zachovanie prírodných hodnôt a prírodného dedičstva,
2.2.6. zachovanie a rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva v obci,
2.2.7. napomáhanie aktivitám pre racionálne, ekonomické a ekologické využitie miestnych zdrojov,
2.2.8. rozvíjanie športovej, záujmovej a spolkovej činnosti v obci,
2.2.9. rozvoj vzdelávania v obci a výchova nielen mladej generácie v duchu zodpovednosti za životné prostredie.

2.3 Združenie bude svoje ciele dosahovať uskutočňovaním najmä týchto činností:
2.3.1. príprava, riadenie a realizácia projektov v oblasti regionálneho a ekonomického rozvoja,
2.3.2. poskytovanie administratívnych, poradenských, konzultačných a organizačných služieb občanom,
2.3.3. osvetová, informačná a vzdelávacia činnosť,
2.3.4. organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a kultúrnych aktivít v obci a v regióne,
2.3.5. príprava a realizácia aktivít pre rozvoj vidieckeho turizmu, budovanie a obnova náučných a turistických chodníkov, rozvoj doplnkových sociálnych služieb v obci, propagačné a marketingové aktivity a iné,
2.3.6. spolupráca s ostatnými združeniami, právnickými osobami a fyzickými osobami aktívne pôsobiacimi v obci Smolenice a jeho okolí,
2.3.7. spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami,
2.3.8. vyvíjanie aktivity na získavanie sponzorských finančných a naturálnych darov a príspevkov na zabezpečenie činnosti občianskeho združenia,
2.3.9. výchova detí, mládeže a ostatných obyvateľov obce k humánnosti a zachovaniu prírodných hodnôt a hodnôt vytvorených minulými generáciami,
2.3.10. organizovanie stretnutí, školení a kultúrnych podujatí a iných aktivít pre deti, mládež a seniorov,
2.3.11. tvorba miestnych, mikroregionálnych a regionálnych rozvojových programov.

Článok 3.
Členstvo v združení

3.1 Členom združenia môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí s poslaním, stanovami a predmetom činnosti združenia.

3.2 Členom združenia môžu byť aj právnické osoby, ak súhlasia s poslaním, stanovami a predmetom činnosti združenia.

3.3 Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou a zaplatenia členského príspevku v stanovenej výške.

3.4 Dokladom o členstve je preukaz člena.

3.5 Členstvo v klube je

a) riadne b) čestné

3.6 Riadnym členom sa stane osoba staršia ako 18 rokov, žiaci a študenti od 15 do 18 rokov veku sa môžu sa stať členmi združenia na základe písomného súhlasu ich zákonných zástupcov a ich členstvo rovnako schvaľuje správna rada združenia. Osoby do veku 15 rokov sa zúčastňujú činnosti združenia výlučne so svojimi rodičmi, ktorí sú členmi združenia.

3.7 Čestným členom združenia sa stane osoba, ktorú za čestného člena zvolí členská schôdza.

3.8. Členstvo v združení zaniká:

3.8.1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade, 3.8.2. vylúčením zo združenia pre poškodenie záujmov združenia, porušenie ustanovení stanov alebo vnútorných predpisov alebo pre iné nečestné konanie alebo úmyselný trestný čin. O vylúčení rozhoduje členská schôdza a rozhodnutie o vylúčení ako aj jeho dôvody sa oznamujú vylúčenému členovi výlučne písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia členskej schôdze vylúčenému členovi, 3.8.3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 3.8.4. zánikom združenia.

Článok 4.
Práva a povinnosti členov

4.1 Člen má právo najmä:

4.1.1. podieľať sa na činnosti združenia,
4.1.2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
4.1.3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,
4.1.4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
4.1.5. zúčastňovať sa na členských schôdzach a hlasovať na nich,
4.1.6. po splnení stanovených podmienok sa zúčastňovať, podujatí, organizovaných združením,

4.2 Člen má povinnosti najmä:

4.2.1. dodržiavať stanovy združenia,
4.2.2. podporovať zámery a rozvoj združenia, chrániť jeho dobré meno a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy a ciele združenia,
4.2.3. riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia,
4.2.4. zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi združenia.

Článok 5.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1) Valné zhromaždenie,
2) Správna rada,
3) Revízna komisia.

Členstvo v orgánoch združenia je dobrovoľné, nezastupiteľné a čestné.

5.1 Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými jeho členmi.

5.1.1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
5.1.2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
5.1.3. schvaľuje plán činnosti
5.1.4. schvaľuje rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu združenia,
5.1.5. volí a odvoláva členov Správnej rady a členov Revíznej komisie,
5.1.6. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
5.1.7. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
5.1.8. určuje výšku členských príspevkov,
5.1.9. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré si vyhradí.

Valné zhromaždenie rozhoduje:
a) dvojtretinovou väčšinou prítomných členov o:

zmene stanov združenia
zániku združenia
b) jednoduchou väčšinou prítomných členov najmä o:  

voľbe a odvolaní členov správnej rady,
voľbe a odvolaní členov revíznej komisie,
vylúčení člena verejným hlasovaním,
vnútorných predpisoch združenia,
veciach iných, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov,
schválení rozpočtu a výročnej správy, ktorú pripraví správna rada,
schválení výšky členských príspevkov,
schválení ročného plánu práce.
O spôsobe hlasovania (tajné resp. verejné) rozhoduje členská schôdza na návrh ktoréhokoľvek svojho člena. V prípade ak žiadny člen nenavrhne rozhodovať o spôsobe hlasovania, členská schôdza hlasuje o všetkých otázkach verejne.

Zasadnutia členskej schôdze zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia. Termín členskej schôdze sa členom združenia v zásade oznamuje vyvesením na tabuli združenia aspoň 7 dní pred termínom konania členskej schôdze.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie je platné, ak o ňom členská schôdza rozhodne nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

5.2 Správna rada:

5.2.1. Je výkonným orgánomzdruženia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
5.2.2. Má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky. O počte členov Správnej rady rozhoduje členská schôdza. Členovia Správnej rady si zvolia predsedu, podpredsedu, hospodára a obsadzujú ďalšie funkcie v Správnej rade. Správna rada sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda ( v jeho neprítomnosti podpredseda). Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje väčšinou prítomných členov. Zasadnutia Správnej rady sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen združenia.
5.2.3. Predkladá zmeny stanov a vnútorných predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu.
5.2.4. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.
5.2.5. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia, vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia.
5.2.6. Ak niektorý člen nemôže vykonávať svoju funkciu, správna rada si môže vybrať nového člena, ktorý ho nahradí do konca daného funkčného obdobia, alebo do najbližšieho valného zhromaždenia.
5.2.7. Zasadá podľa dohodnutých pravidiel, alebo podľa potreby a z každého zasadnutia pripraví zápisnicu.
5.2.8. Dodatočné zasadnutia zvoláva jeho predseda samostatne, alebo na žiadosť väčšiny jeho členov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
5.2.9. Vykonáva, organizuje a riadi odbornú, hospodársku, administratívnu agendu, eviduje členov, pripravuje podklady pre prácu orgánov združenia.
5.2.10. Nakladá s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a zodpovedá za kvalitatívne využitie zdrojov združenia.
5.2.11. Plní plán činnosti schválený valným zhromaždením.
5.2.12. Operatívne rieši problémy združenia.
5.2.13. Získava dodatočné zdroje pre činnosť združenia.
5.2.14. Vedie a dozerá na realizáciu jednotlivých projektov.
5.2.15. Riadi prípravu a spracovanie dokumentácie o činnosti združenia a projektov.

5.3 Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, ktorý je zároveň predsedom združenia a počas jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady, ktorí zastupujú združenie navonok.

5.4 Revízna komisia – je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade.

Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členov revíznej komisie volí členská schôdza na obdobie štyroch rokov.
Revízna komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia a rozhoduje väčšinou prítomných členov. Rokovania revíznej komisie zvoláva jej predseda najmenej dvakrát za rok.
Zo zasadnutia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia. Kópiu zápisnice doručí predseda komisie predsedovi Správnej rady najneskôr do 14 dní od zasadnutia komisie. Ak komisia nie je uznášaniaschopná, správu o zistených nedostatkoch predloží predseda komisie predsedovi Správnej rady neodkladne.
Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom a podáva správu o činnosti revíznej komisie na členskej schôdzi.

Článok 6.
Hospodárenie združenia

6.1 Združenie si na zabezpečenie svojej činnosti vytvára materiálne a finančné prostriedky. Hospodárenie s majetkom a hospodársku činnosť realizuje združenie podľa všeobecne platných právnych predpisov, stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí členskej schôdze a správnej rady. Združenie nakladá s majetkom a finančnými prostriedkami efektívne.

6.2 Zdrojmi majetku sú:

členské príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
výnosy z majetku,
príjmy z vlastnej činností.
6.3 Za hospodárenie zodpovedá správna rada a podľa poverenia a v zmysle jeho rozsahu predseda správnej rady, podpredseda a hospodár. Prostriedky združenia možno poskytnúť len na realizáciu poslania združenia v zmysle ustanovení týchto stanov a vnútorných predpisov. Prostriedky možno poskytnúť na materiálno technické zabezpečenie činnosti združenia a na úhradu vynaložených nákladov pri zabezpečovaní činností združenia.
6.4 Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla združeniu príspevok, dar alebo grant na konkrétny účel, združenie je oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá príspevok, dar alebo grant poskytla.
6.5 Rozpočet zostavuje správna rada a predkladá ho valnému zhromaždeniu na schválenie.
6.6 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
6.7 Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený v peňažnom ústave, ak správna rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak.
6.8 Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok združenia je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho úloh.
6.9 Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia v zmysle platných predpisov.

Článok 7.
Zánik združenia

7.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak s tým súhlasia 2/3 všetkých členov združenia.
7.2 Ak združenie zaniká rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora.
7.3 Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. O naložení s likvidačným zostatkom rozhodne členská schôdza.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia

8.1 Výklad Stanov klubu robí správna rada.
8.2 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.
8.3 Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
8.4 Podrobnosti o organizácii združenia upravujú vnútorné predpisy združenia.
8.5 Právne vzťahy, ktoré nie sú konkrétne upravované stanovami združenie sa riadia platnými predpismi.
8.6 Členovia prípravného výboru sa do konania valného zhromaždenia stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania valného zhromaždenia.
8.7 Členovia prípravného výboru sú povinní zvolať valné zhromaždenie do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.