Obnova parku pri bývalom kaštieli

Zámer na obnovu parku v bývalom kaštieli

Úvod
So súhlasom Obecného úradu Smolenice a za pomoci obyvateľov obce Smolenice sa OZ Naše Smolenice podujalo na obnovu parku a rekonštrukciu múru v priestore bývalého kaštieľa.  Na spoločnom stretnutí so zástupcami Krajského pamiatkového úradu  nám bolo doporučené  konkrétne činnosti rozdeliť   do dvoch projektov - projekt na rekonštrukciu múru a projekt na obnovu parku. Samotné aktivity  plánujeme rozdeliť do troch etáp.

Východisková situácia a súčasný stav
Pálfiovský kaštieľ bol významnou pamiatkou, ktorá sa, žiaľ, nezachovala do súčasnosti. Nachádzal sa v strede obce a v jeho areáli bol i park so vzácnymi drevinami. Kaštieľ bol domovom troch generácií pálfiovského rodu, ktorý tu žil až do posledných dní druhej svetovej vojny. Po jej skončení pripadol štátu a bola v ňom zriadená základná škola. Po presťahovaní školy do nových priestorov chátral a v roku 2001 bol zbúraný. Z celého komlexu dnes zostala len časť múru a niekoľko drevín.  Vo vlastníctve obce je dnes už len plocha bývalého parku. Súčasný stav však vôbec nepripomína, že na tomto mieste bol kedysi park so vzácnymi drevinami. Niektorí ľahostajní občania si tu vytvorili skládku odpadu a bývalý park je i miestom stretávania sa miestnych neprispôsobivých obyvateľov.

Zdôvodnenie a ciele zámeru
Kaštieľ spolu s parkom boli významnou súčasťou histórie obce Smolenice už od 17. storočia a hoci už dnes kaštieľ nestojí, naďalej je súčasťou nášho vedomia a spomienok na grófsky rod Pálfiovcov. Ide o naše historické dedičstvo a my si uvedomujeme, že je našou povinnosťou oživiť ho. V minulosti bol našej obci na pýchu, dnes je skôr na hanbu. Plocha bývalého parku sa totiž nachádza priamo pri hlavnej ceste a jeho centrálna pozícia v obci si vyžaduje riešenie danej situácie. Obec Smolenice je celoročne hojne navštevovaná turistami z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, preto chceme, aby aj hlavná ulica pôsobila čo najreprezentatívnejšie. Naším cieľom je teda obnoviť park v priestore bývalého kaštieľa. Chceli by sme vytvoriť miesto, kde by si mohli ľudia v pokoji oddýchnuť, deti sa zahrať. Naším cieľom je aj v parku vytvoriť priestor, kde by sa mohli usporadúvať menšie kultúrne podujatia. Na rozhodovaní o aktivitách realizovaných v parku v budúcnosti sa OZ Naše Smolenice chce podieľať a dozerať.  Chceme, aby sa park stal centrom stretávania sa občanov a návštevníkov našej obce.

Charakteristika predkladateľa zámeru
OZ Naše Smolenice je občianske združenie, ktoré sa zameriava predovšetkým na kultúrno-historické dedičstvo Smoleníc, na revitalizáciu a obnovu pamiatok, no veľký záujem a dôraz kladie i na zdravé životné prostredie, sociálnu oblasť, na  zviditeľnenie a zatraktívnenie obce, na oblasť oddychu, zábavy, osvety, pričom spolupracuje s odborníkmi a profesionálmi v príslušných oblastiach za vedomia a podpory Obecného úradu Smolenice. Už zo samotných stanov OZ Naše Smolenice vyplýva jeho hlavné poslanie -   využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu obce Smolenice a jeho okolia v prospech jeho rozvoja v oblastiach cestovného ruchu, agroturistiky, občianskej vybavenosti, vytvárania podmienok pre skutočný rozvoj obce,  rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za historické, kultúrne a prírodné dedičstvo  voči budúcim generáciám.

Realizácia zámeru
Po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom a Obvodným úradom životného prostredia sme sa rozhodli zámer realizovať v troch etapách. Prvá etapa zahŕňa vyčistenie parku od náletových drevín a úpravu terénu.  Niektoré dreviny budú odstránené chemicky, niektoré mechanicky. Po ukončení prác s odstraňovaním náletových drevín budú všetky dreviny použité  na spracovanie štiepky  partnerskou firmou. Vzácne a chránené stromy plánujeme po konzultácii a súhlasom Obvodného úradu  životného prostredia orezom ošetriť. V druhej etape  plánujeme rekonštrukciu múru. V tretej etape plánujeme samotnú výsadbu zelene, zatrávnenie a umiestnenie lavičiek, fontány,  vybudovanie detského parku a miesta, kde by sme mohli v budúcnosti organizovať spoločenské podujatie ako koncerty, prednášky, folklórne slávnosti a pod. Samotný návrh projektu plánujeme predložiť obecnému zastupiteľstvu a občanom na odsúhlasenie a pripomienkovanie. Návrh projektu bude zverejnený na webovej stránke OZ Naše Smolenice a bude dodatočne predložený Pamiatkovému úradu na schválenie. Plán údržby areálu bude konzultovaný s Obecným úradom Smolenice. Prostriedky získané z aktivít v parku budú určené na údržbu parku.

Záver  
Naším záujmom je zveľaďovanie našej obce a využívanie potenciálu, ktorý má. Je našou povinnosťou, ako občanov Smoleníc, aby sme sa o našu obec starali a pomohli jej v tých oblastiach, ktoré si vyžadujú riešenia.

 

Realizácia projektu:

V období rokov 2014-2015 sme sa viackrát zapojili do rôznych programov na získanie financií pre náš projekt revitalizácie parku, ktoré však neboli úspešné. V programe nadácie ekoPolis Zelené oázy sme však postúpili aspoň do 2. kola.

Na jeseň 2012 sme začali s rekonštrukciou oplotenia parku z ulice SNP. Hlavným sponzorom bol I. Halenár – Halenár pizzeria & restaurant. Ďalšími sponzormi boli : I. Rábarová – STAV-ING, Marek Opalek – Stavebná činnosť a Kameňolom Trstín – ALAS Slovakia.
Obecné zastupiteľstvo  nám na konci roka 2014 schválilo na verejnom zasadnutí finančnú čiastku 10 000€ na obnovu parku. Za tieto peniaze máme v pláne splanírovať celú plochu parku a urobiť chodníky. Za týmto účelom sa 22. 11. 2014 konala v parku brigáda, ktorej cieľom bolo vyčistiť a vykosiť park od náletových drevín tak, aby sa mohlo začať so stavebnými prácami. Následne sa ku konca roka 2014 začalo s realizáciou komunikácií v parku, ktorá momentálne pokračuje.
Ďalším krokom by bolo oplotenie parku a rekonštrukcia a obnova  pôvodného múru podľa finančných možností.