Ukončenie činnosti združenia
Z dôvodu ukončenia činnosti nášho dobrovoľníckeho združenia by sme sa  chceli poďakovať všetkým našim priaznivcom za podporu a priazeň.
Ďakujeme všetkých našim podporovateľom a dúfame , že budeme mať ďalších nasledovníkov v záchrane nášho kultúrneho a historického dedičstva.

František Birošík

cinnost oz smolenice

 

Obnova bežeckej dráhy pri ZŠ Smolenice

Napísané: štvrtok, 02. máj 2019

bezecka draha clanokZa pomoci našich partnerov a sponzorov sme  mohli zrealizovať obnovu bežeckej dráhy  pri ZŠ Smoleniciach. Dráha zatiaľ nie je úplné dokončená, ešte treba povalcovať a očistiť obrubníky, veríme, že bude slúžiť na úžitok nie len naším žiakom, ale aj rekreačným bežcom.

Pozrite si celú fotogalériu

PF 2019

Napísané: štvrtok, 20. december 2018

Občianske združenie Naše Smolenice želá šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku. Zároveň ďakujeme našim partnerom, dobrovoľníkom a sympatizantom za priazeň v tomto roku.

Noví obyvatelia nášho hradiska

Napísané: utorok, 23. október 2018

Z dôvodu  údržby hradiska sme tento rok založili farmu  a zakúpili  búrske kozy, toto plemeno je ideálna na vypasovanie porastov a náletových kríkov. Práce bolo  neúrekom , či už s registráciu farmy ,vybudovaním ohradníka alebo  maštale pre zvieratá,  o zvieratá sa treba pravidelne starať  a tak o prácu nemáme núdzu.
  Vypásavaním sa zabezpečí pravidelná  údržba hradiska  a zároveň je to veľká atrakcie pre rodiny s deťmi a  pre návštevníkov , ktorí k  nám zavítajú. Tešíme sa veľkej obľube.

Zároveň chceme poďakovať p. Vilkovi  Machalovi  a p. Jozefovi  Hajičkovi, ale aj všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zrealizovaniu tohto nášho zámeru.

Bohužiaľ sa nájdu aj neprajníci, ktorí nám už zopár krát ohradniky pováľali a pobrali stĺpy. Preto touto  cestou prosíme všetkých, ktorí hradisko navštevujú, aby v prípade, že uvidia niekoho pobehovať v ohrade alebo ako púšťa  psov bez vodidla alebo iným spôsobom porušuje predpisy, aby  ste ich upozornili  prípadne  ohlásili  na obecnom úrade , taktiež môžete zavolať priamo na čísle Občianského združenia  Naše Smolenice Mob.: 0903936287. Ďakujeme. 

Pozrite si aj fotogalériu >>

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

Napísané: piatok, 08. jún 2018

Na hradsiku sa uskutočnil X. ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo pod záštitou prezidenta SR, A. Kisku.
Termín konania: 2.-4. mája 2018 (streda – piatok).

Pozrite si fotogalériu >>

Vítanie jari 2018

Napísané: štvrtok, 19. apríl 2018

vitanie jari 2018 web

Pozvánka na odhalenie busty grófa Jozefa Pálffyho

Napísané: streda, 26. júl 2017

novinka pozvanka palffy2017

Guillaume Froger na zámku v Smoleniciach

Napísané: utorok, 11. júl 2017

Uznávaný francúzsky sochár Guillaume Froger www.guillaumefroger.eu pred očami návštevníkov tesá sochu z kamenného bloku na zámku v Smoleniciach

novinka sochar

Ukončenie prvej etapy projektu - Revitalizácie hradiska na Molpíri

Napísané: štvrtok, 22. jún 2017

V rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHS a štátného rozpočtu SR sme v týchto mesiacoch ukončili prvú etapu revitalizácie hradiska Molpír.


hradisko clanokV rámci prvej etapy sa nám na základe získaného grantu podarilo vyčistiť hradisko od náletových drevín a kríkov v rozlohe približne 5 hektárov. Po vyčistení tejto plochy sa odkryli viditeľné terasy a línie valu druhého nádvoria. Veľkým prínosom bola pre nás možnosť v rámci grantu zrealizovať archeologický prieskum Airborne Laserscan, ktorý nám umožnil efektívnejšiu a kvalitnejšiu identifikáciu potenciálnych archeologických objektov. V rámci projektu sme zrealizovali taktiež geofyzikálny prieskum s cieľom identifikovať geofyzikálne prejavy archeologických objektov, najmä existenciu bývalých valov, ktoré oddeľovali od seba jednotlivé nádvoria hradiska. Výsledky oboch týchto meraní sme následne využili pri archeologickom výskume. Niektoré výstupy budú prezentované v informačných brožúrach alebo na informačných tabuliach počas prehliadky hradiska. Na základe týchto výsledkov sme mohli pristúpiť k archeologickému výskumu, ktorého cieľom bolo potvrdiť prítomnosť obranného valu a určiť jeho zloženie. V rámci týchto výskumov bolo vykonaných viacero sond, ktoré nepotvrdili prítomnosť múru na vale na prvom nádvorí, kde sa výskumom preukázalo, že obranný múr bol rozobraný. Taktiež sa nepotvrdila prítomnosť obranného múru na druhom vale, výskumom sa jednoznačne nepreukázalo, že na danom mieste bol obranný múr druhého nádvoria. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli obnoviť a prezentovať obranný múr akropoly (tretie nádvorie). Po zameraní a preskúmaní tejto plochy sondami sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom líniu obranného múru akropoly. Návštevníkom budeme prezentovať ukážku dobových obydlí obyvateľov hradiska, vytvorili sme podrobný informačný systém , na ktorom budú taktiež prezentované aktuálne výsledky výskumov. Pre lepšiu predstavu o hradisku sme pri vstupe v jeho predpolí pripravili ukážku 3D modelu hradiska na kamennom podstavci. Sme veľmi radi , že pre návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú, sme mohli už pri samotnom predpolí hradiska vybudovať menšie parkovisko, z ktorého je výstup priamo napojený na informačný systém hradiska. Celkovo môžeme konštatovať, že sa nám podarilo na základe získaných grantových prostriedkov dokončiť prvú etapu revitalizácie hradiska. Celkový projekt revitalizácie hradiska je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa je obnova a revitalizácia hradiska akropoly (tretie nádvorie).


Je nám ľúto, že aj napriek žiadostiam o prenájom tejto parcely tretieho nádvoria sa nám nepodarilo získať nájomnú zmluvu od SAV , ktorá je jej vlastníkom. Je to podstatná podmienka na zapojenie sa do programu na získanie grantu. Prosíme všetkých návštevníkov, aby túto skutočnosť zohľadnili . Viac informácií o projekte si môžete pozrieť aj na našej stránke www.oznasesmolenice.sk .
Touto cesto sa chceme osobitne poďakovať vedeniu obce Smolenice , ktorá prispela sumou 32 027 € , bez tohto finančného príspevku by sme sa nemohli zapojiť do programu na získanie grantu. Veríme, že tieto financie boli dobre investované a naša obec môže ponúknuť návštevníkom ďalší pekný zážitok.

hradisko fotogaleria

Informačné centrum

Napísané: utorok, 13. jún 2017

V súvislosti s projektom revitalizácie hradiska nás napadla myšlienka zriadiť v centre obce Informačné centrum, ktoré by slúžilo návštevníkom na  poskytovanie   informácií o  našich zaujímavostiach v obci a jeho okolí.., zároveň by to mohlo poslúžiť aj na  predaj suvenírov. Ideálnym miestom by bol nevyužitý priestor bývalej autobusovej zastávky vedľa Slovenskej sporiteľne. Prikladáme krátku vizualizácia. Podľa nášho odhadu by celkové náklady na  vybudovanie informačného centra nepresiahli sumu 7500€.

Na obec sme sa obrátili s požiadavkou o pridanie do programu najbližšieho verejného zastupiteľstva ako žiadosť o  investičný príspevok na  zriadenie informačného centra a prenajatie priestorov nášmu združeniu.

vizual web1 vizual web1

Ukončenie našich aktivít pri obnove parku v bývalom kaštieli

Napísané: pondelok, 29. máj 2017

Keďže sa nás ľudia stále pýtajú, prečo nepokračujeme s obnovou parku v bývalom kaštieli a aby v budúcnosti neprišlo k nedorozumeniu, rozhodli sme sa uviesť veci na pravú mieru.
Pre lepšie pochopenie celej situácie sa budeme musieť vrátiť na začiatok obnovy parku.

park2017 01 park2017 02

Naše občianske združenie zorganizovalo brigádu na vyčistenie parku na jeseň 2011. Za účasti mnohých dobrovoľníkov z našej obce a sponzorov sa nám park podarilo vyčistiť. Naštartovalo nás to k ďalších aktivitám na obnove. Za pomoci sponzorov sa nám podarilo urobiť geodetické zamerania parku, vypracovať podrobnú štúdiu a vybaviť všetky povolenia, aby sme mohli pokračovať. Kompletný projekt obnovy parku aj rozpočtom sme mali zakrátko pripravený a čakali sme na príležitosť zapojiť sa do niektorých programov na získanie grantu. (Kedže park nie je v zozname NKP využili sme príležitosť a zapojili sme sa do programu na obnovu hradiska, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou(NKP). Samozrejme tak rozsiahly projekt obnovy parku sme nemohli finančne ako dobrovoľníci utiahnuť. Aby sa práce nezastavili, rozhodli sme sa rozdeliť projekt na viacero etáp. Požiadali sme obec o investičný finančný príspevok na vybudovanie chodníkov. Za sumu 10.000€ sa nám s pomocou partnerov a sponzorov podarilo chodníky vybudovať. Všetky faktúry a výdavky sú na našej stránke zverejnené - musíme ale podotknúť ,že bez partnerov a sponzorov by sa nám to v žiadnom prípade nepodarilo zrealizovať. Veľká vďaka patrí hlavne im, že pre spoločné dobro nás všetkých dokázali byť veľkorysí. To bolo v roku 2013. Popri projekte Revitalizácie hradiska na Molpíri s priľahlým parkoviskom, ktorý je financovaný z Nórskych fondov a EHS a ktorý naše združenie nad očakávanie zaneprázdnil, sme chceli tiež pokračovať v obnove parku ďalšou etapou, t.j. vybudovaním rustikálneho oplotenia celého otvoreného priestoru, od parcely p. Jakubca a obnovou múru so vstupnou bránou od ulice Štúrova - týmto by sme park uzavreli. Po mnohých stretnutiach s partnermi a pracovníkmi KPU Trnava sme boli rozhodnutí do toho ísť. Na jeseň roku 2015 sme požiadali obec o investičný príspevok v sume 16000€. Všetko ostatné bolo pripravené a práce sa mohli začať. Treba zvlášť podotknúť, že išlo o investičný príspevok a nie príspevok, rozdiel je v tom, že investičný príspevok je investícia do obnovy, z tohto príspevku by sme my, ako združenie, nemali ani jedno euro. Od jari do jesene sme čakali, ale peniaze sa v obecnej pokladni nenašli a projekt sa zastavil.
Popri rozsiahlom projekte Revitalizácie hradiska, s ktorým aktuálne finišujeme, sme ako dobrovoľníci pre obnovu parku v bývalom kaštieli nemohli urobiť viac. Bez finančnej pomoci obce sme v tomto projekte nemohli pokračovať. Na jeseň minulého roku 2016 sme napísali všetkým členom obecného zastupiteľstva list, kde sme požiadali o ukončenie nájomnej zmluvy a všetky dôvody sme podrobne vysvetlili.
Tento rok sme mali ešte v pláne opraviť fontánu s lavičkami a umiestniť ju do parku, ale peniaze ktoré sme mali na to určené z grantu sme museli presunúť do neplánovaného archeologického výskumu na Molpír.
Veríme, že obecné zastupiteľstvo urobí všetko pre to, aby naša snaha a práca mnohých dobrovoľníkov v obci pri obnove parku nebola zbytočná a dotiahne tento začatý projekt do úspešného konca. Všetky povolenia, zamerania, rozpočet sme obci odovzdali pri príprave projektu Revitalizácie obce.


Za Občianske združenie Naše Smolenice
Mgr. František Birošík
Predseda

Hľadáme brigádnikov na výkopové práce v rámci archeologického výskumu na hradisku Molpír

Napísané: nedeľa, 26. marec 2017

Občianske združenie Naše Smolenice hľadá brigádnikov na výkopové práce v rámci archeologického výskumu na hradisku Molpír, v dňoch 27.-26.3.2017 (t.j.pondelok a utorok). Odmena 20€ na deň. V prípade záujmu, informácie na obecnom úrade alebo u p.Birošíka tel: 0903936287. Ďakujeme!

Pozvánka na Vítanie jari 2017

Napísané: piatok, 17. marec 2017

plagat vitanie jari 2017 web th

Dobrovoľnícka pomoc na Molpíri - poďakovanie

Napísané: utorok, 18. október 2016

Víkend strávený v prírode a nezištná pomoc "len tak" pre príjemný pocit z dobre vykonanej práce.
V dnešnom uponáhľanom svete sa už často nestáva, že vám niekto len tak nezištne ponúkne pomoc. My sme mali tento týždeň príjemnú skúsenosť,keď sa skupina chlapcov, tráviacich víkend na Jahodníku, rozhodla pomôcť.
Po čistení náletových drevín na hradisku sme potrebovali pozbierať konáre na hromadu, takže táto ponuka nám prišla veľmi vhod. Chlapci urobili kus poriadnej práce, úprimné poďakovanie patrí 70. zboru skautov Bizón víťazí z Bratislavy.

Projekt "Obnova historickej fontány" v 2. kole

Napísané: piatok, 20. máj 2016

baner grant2

S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt s názvom „Obnova historickej fontány“ bol v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít od júna do novembra 2016.

Ďakujeme!

Spoločne za obnovu historických pamiatok  v Smoleniciach.

Občianske združenie naše Smolenice.

Pozvánka na "Vítanie jari 2016"

Napísané: piatok, 26. február 2016

vitanie jari 2016 final thObčianske združenie Naše Smolenice Vás dňa 13. marca 2016 od 13.00 h v priestoroch Múzea Molpír v Smoleniciach (stará fara) srdečne pozýva na IX. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Vítanie jari. Príďte si pozrieť tadičné zdobenie kraslíc, prácu s drevom, drôtom, pletenie korbáčov, výrobu fujár a veľa iného. Jarné popoludnie nám spríjemní svojim programom folklórny súbor Čerešenka zo Smoleníc. Všetci ste srdečne vítaní!

2% z dane za rok 2015

Napísané: pondelok, 18. január 2016

baner 2 percentaChceli by sme Vás informovať, že aj tento rok máte možnosť venovať 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane za rok 2015 pre naše občianske združenie. Všetky takto poukázané prostriedky by sme chceli využiť na obnovu parku.

 

 

Ako poukázať percentá z dane pre OZ Naše Smolenice

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia sa dá zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Výsledná suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Údaje o prijímateľovi  - OZ Naše Smolenice vpísať do tlačiva Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Potrebné údaje:
  IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 6. V prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 7. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť do 30.04.2016 na daňový úrad podľa miesta bydliska.
  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov [PDF]
  Vyhlasenie_o_zaplateni_dane [PDF]

 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vypočítať si 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Do kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa v daňovom priznaní pre fyzické osoby vpísať požadované údaje o prijímateľovi - OZ Naše Smolenice.
 3. Potrebné údaje:
  IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 4. V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania (spravidla do 31.03.2016) na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 eur.
 2. Ak právnická osoba v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2015 (zvyčajne do 31.3.2016) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, ako prijímateľ), tak môže poukázať iba 1% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% zo zaplatenej dane
 3. Do daňového priznania uviesť údaje o prijímateľovi - OZ Naše Smolenice. V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
 4. IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 5. V prípade súhlasu so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi alebo prijímateľom, je potrebné zaškrtnúť súhlas so zaslaním týchto údajov.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a v tomto termíne aj daň z príjmov zaplatiť.

PF 2016

Napísané: utorok, 22. december 2015

pf2016 2

Ukončenie realizácie chodníkov v parku

Napísané: sobota, 06. jún 2015

V uplynulých dňoch sa nám podarilo ukončiť realizáciu chodníkov v parku. Ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým naším sponzorom a partnerom, ktorí prispeli k ich realizácii. Na našej webstránke (pod textom) sú zverejnené všetky faktúry s krátkym prehľadom s jednotlivými položkami uvedenými s plnými cenami, teda koľko by reálne stáli a s cenami so zľavami, ktoré nám poskytli naši sponzori a partneri.

Pred nami je ešte veľa práce, no pokračovanie obnovy parku bude závisieť predovšetkým od finančných možností. V nasledujúcom období plánujeme ošetriť stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť v parku, preto prosíme zatiaľ o zvýšenú opatrnosť. Chodníky sú však plne funkčné.

Pozvánka na brigádu - 11. apríla 2015

Napísané: sobota, 04. apríl 2015

Občianske združenie Naše Smolenice Vás pozýva na ďalšiu brigádu v rámci obnovy parku v bývalom kaštieli, ktorá sa bude konať 11. 4. 2015 od 9. 00 - 13. 00 hod.

Cieľom bude vyzbierať kamene a  nahádzať ich do chodníkov. Tiež bude potrebné upraviť terén po stavebných prácach - pozbierať konáre a niektoré úseky okolo obrubníkov pozarovnávať hrabľami.

Prineste si so sebou pracovné rukavice, kto môže, aj hrable, fúrik a pod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

CHODNÍKY V PARKU - INFORMÁCIA

Napísané: streda, 01. apríl 2015

Radi by sme vás v krátkosti oboznámili o aktuálnom stave obnovy parku v bývalom kaštieli. Ako sme už informovali, obec Smolenice prispela na konci roka 2014 sumou 10 000 € na realizáciu komunikácií a odvoz odpadu z brigády z minulého roka. Túto etapu čoskoro ukončíme aj za pomoci našich partnerov, ktorí nám poskytli nemalé zľavy, inak by výstavba chodníkov v tejto sume nebola možná a touto cestou im ešte raz ďakujeme. (Všetky faktúry budú priebežne zverejňované na našej webstránke.)

Oznam

Napísané: štvrtok, 26. marec 2015

Občianske združenie Naše Smolenice oznamuje, že v rámci Revitalizácie hradiska  na Molpíri bude prebiehať do konca marca výrub náletových drevín . V dôsledku týchto prác žiadame o zvýšenú opatrnosť návštevníkov  hradiska a jeho okolia.  

Revitalizácia hradiska sa realizuje so súhlasom Krajského úradu životného prostredia v Trnave, Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty, Krajského pamiatkového úradu  v Trnave a Obecného úradu Smolenice.

Realizácia chodníkov v parku [foto]

Napísané: utorok, 25. november 2014

Na stránky sme pridali zopár fotiek, ako pokročila výstavba komunikácií v parku. Situáciu nám momentálne komplikuje počasie, ale pokračovať sa bude hneď, ako to bude možné. Po ukončení chodníkov plánujeme zorganizovať ďalšiu brigádu, kedy by sme upravili terén po stavebných prácach. Následne plánujeme uzatvoriť park pletivom a obnovu múru, podľa finančných možností.

Napriek opätovnému vyčisteniu parku a snahe mnohých občanov Smoleníc, ktorým záleží na krajšom prostredí, sa tu vyskytli nové odpadky. Prosíme všetkých, ktorí uvidia niekoho "zakladať" v parku novú čiernu skládku, aby ho slušne upozornili, park bude pre nás všetkých.

Fotogalériu si môžete pozrieť tu »

Poďakovanie za účasť na brigáde v parku

Napísané: nedeľa, 23. november 2014

Vďaka všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, prejavili záujem a prišli urobiť niečo pre to, aby sme sa všetci v Smoleniciach lepšie cítili!